TTB’den SGK’ye yazı: ‘İstirahat raporları izne esas alınmalı, reçetelerin bedeli karşılanmalı’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) muayenehanelerde düzenlenen reçeteler ve istirahat raporları ile ilgili olarak 25 Nisan 2024 günü Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bir yazı yazdı.

Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile birinci basamak özel sağlık kuruluşu sayılan muayenehanelerin, SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde sıralanan birinci basamak özel sağlık kuruluşları arasında yer almadığına dikkat çekilen yazıda; normlar hiyerarşisi uyarınca tebliğin, üst hukuk normu olan yönetmeliğe aykırı olamayacağı vurgulandı ve “Muayenehanelerde verilen tedavilerin, düzenlenen reçete ve istirahat raporunun kurum işlemlerinde dikkate alınmaması da hukuka uygun bulunmamaktadır” denildi.

“HİZMETİN GEREĞİ İLE BAĞDAŞMAMAKTADIR”

Hekimlerin çalışma yeri ayrımı gözetilmeksizin sahip olduğu tedavi hakkına da atıf yapılan yazıda, tanı ve tedavi hizmetlerinin yanı sıra gerekli hallerde ve mevzuata uygun bir şekilde reçete ve istirahat raporunun da verilebildiği ifade edildi. Yazıda, muayenehanelerde düzenlenen istirahat raporlarının geçersizliğindeki hukuksuzluğa şöyle dikkat çekildi:

“Raporların çalışanların hastalık iznine esas alınmamasının hukuken kabul edilebilir hiçbir nedeni yoktur. Muayenehanesinde mesleğini icra eden hekimin düzenlediği raporun yeterli ve geçerli sayılmayıp hastanın bir başka sağlık kuruluşundaki bir hekim tarafından da yeniden muayene edilerek rapor düzenlemesinin istenmesi, esasında hekime ait olan tedaviyi planlama yetkisinin kısıtlanması niteliğindedir. 1219 sayılı yasanın hekime tanıdığı yetkinin alt düzenleyici işlemler ile kısıtlanması normlar hiyerarşisine aykırı olduğu gibi, hekimlik mesleğinin özü ve hizmetin gereği ile bağdaşmamaktadır.”

Yazıda muayenehanelerde düzenlenen reçetelerin bedellerinin SGK tarafından karşılanmamasının, hem Anayasa’da sözü edilen eşitlik ilkesine aykırı olduğu hem hekimler ve sağlık kuruluşları arasında haksız rekabet doğurduğu hem de hekimlerin mesleğini serbest icra etmesini ve hastaların hekim seçme özgürlüğünü engellediği kaydedildi.

Yazının son bölümünde muayenehanelerde düzenlenen istirahat raporlarının hastalık iznine esas alınmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması ve talep eden muayenehane hekimlerinin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları içine dahil edilmeleri istendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir